Statutul

Statutul

asociaţiei fără scop patrimonial cu denumirea

 Art 17 – (1) în exercitarea competenţelor §i indeplinirea atributiilor statutare, adunarea generală a asociaţilor deliberează asupra tuturor problemelor aprobate prin ordinea de zi şi a măsurilor propuse, şi adoptă,în şedinţele sale ordinare sau extraordinare, hotărâri cu respectarea cvorumului stabilit mai sus în funcţie de competenţa materială a respectivei şedinte şi de procedură fixate;

(2) Pentru problematica cuprinsă în ordinea de zi, adunarea generală a asociaţilor, convocată şi întrunită legal şi statutar, adoptă hotărâri conform art. 18 alin. 2;

Art 18 – (1) În exercitarea drepturilor sale de asociat, fiecare membru al asociaţiei are dreptul la un singur vot;

(2) Dreptul de a vota poate fi delegat unui alt asociat prin procura specială simplă.; (3) Adoptarea hotărârilor se poate face prin vot deschis sau prin vot secret, modalitatea de vot aprobandu-se, cu majoritatea simplă a voturilor existente în acea şedinţă, în prealabil adoptării oricarei hotărâri privind problemele înscrise pe ordinea de zi. În situaţia neîntrunirii majorităţii cerute de Statut pentru aprobarea modalităţii de exercitare a dreptului la vot, hotărârile respectivei şedinţe se vor aproba prin vot secret;

(4) În caz de paritate de voturi, situaţie în care nu se poate adopta valabil o hotărâre privind atribuţiile adunării generale, votul fiecărui membru fondator se echivaleaza cu două voturi, iar în situaţia în care nu se poate întruni nici un fel de majoritate, are loc o prorogare a problemei supuse dezbaterii pentru viitoarele şedinţe ale adunării generale, pană la adoptarea unei hotărâri valabile în cauză;

(5) Hotărârile privind numirea şi revocarea Consiliului Director, se adoptă întotdeauna prin vot secret;

Art. 19 – (1) Hotărârile adunării generale se redactează în scris, cuprinzând în extras, de pe procesul-verbal al şedintei adunării generale, îndeplinirea procedurilor de convocare şi întrunire, prezenţa membrilor, proiectul ordinii de zi, modalitatea de exercitare a dreptului la vot, voturile pro- contra soluţiilor adoptate, precum şi hotărârile adoptate;

(2) Hotararile adunării generale ordinare şi/sau extraordinare se semnează de către preşedintele asociaţiei şi se contrasemneazs de catre secretarul şedinţei, funcţie care va fi indeplinită de catre unul din membrii Consiliului Director, aplicându-se şi stampila asociaţiei la finele hotărârii. De asemenea, aceste hotărâri primesc un numar de înregistrare din registrul de hotărâri al asociaţiei, ţinut de secretarul de şedinţă;

(3) Hotărârile adunării generale, redactate în scris şi semnate conform celor de mai sus, trebuie sa fie conforme în conţinut cu procesul-verbal al şedinţei adunării respective;

Art 20 – (1) Procesul-verbal al fiecarei şedinţe ordinare sau extraordinare a adunării generale se intocmeşte în scris de catre secretarul de şedinţă şi cuprinde, pe lângă elementele specificate la art. 21 alin. (1) de mai sus, deliberările în rezumat, pozi ţiile pro şi contra soluţiilor propuse a se adopta, înserarea la cererea solicitantului a poziţiilor minoritare în divergentă faţă de solutia propusă a se adopta, orice alte cereri sau luări de cuvânt pentru care asociatul solicită o consemnare expresă a poziţiei sale, precum şi enumerarea documentelor prezentate la lucrări, documente care devin parte integrantă din lucrarile şedinţei.

(2) Procesul-verbal se semneaza de catre preşedintele asociaţiei, în termen de maxim 5 zile de la terminarea şedinţei.

Art 21 – (1) Hotărârile luate de adunarea generală în limitele legii, ale actului constitutiv şi ale statutului sunt obligatorii chiar şi pentru membrii asociaţi care nu au luat parte la adunarea generală sau au votat împotrivă.

(2) Hotărârile adunării generale, contrare legii, actului constitutiv sau dispoziţiilor cuprinse în statut, pot fi atacate în justiţie de catre oricare dintre membrii asociaţi care nu au luat parte la adunarea generală sau care au votat împotrivă şi au cerut să se insereze aceasta în procesul-verbal de şedinţă, în termen de 15 zile de la data cand au luat cunoştinţă despre hotărâre sau de la data când a avut loc şedinţa, după caz;

(3) Cererea de anulare se solutioneaza in camera de consiliu de catre judecatoria în, circumscripţia careia asociaţia îşi are sediul. Hotararea instantei este supusă numai recursului.

Sectiunea a III- ConsiliuI Director

Art 22 – (1) Consiliul Director este organul executiv al asociaţiei şi asigură punerea în aplicare a hotărârilor adunării generale.

(2) Membrii aleşi în Consiliul Director sunt identificaţi conform datelor specificate în actul constitutiv al asociaţiei.

(3) Membrii Consiliului Director exercită atribuţiile conferite prin prezentul statut şi conform propriului Regulament de organizare şi functionare ce urmează a fi aprobat de adunarea generală.

Art. 23 (1) Consiliul Director al asociaţiei este condus de un preşedinte care îndeplineşte şi functia de preşedinte al asociaţiei, calitate în baza căreia reprezintă asociaţia în relaţiile cu terţii şi angajează raspunderea patrimonială a asociaţiei, prin exercitarea de acte de administrare, gestiune financiar-contabilă şi efectuarea de acte de dispoziţie în legatură cu patrimoniul acesteia, în condiţiile legii speciale, ale dispoziţiilor Codului Civil Roman cu privire la mandat, precum şi în conformitate cu prevederile prezentului statut şi cele ale actului constitutiv, cu hotararile legale şi statutare ale adunării generale.

(2) În caz de vacanţă a funcţiei de preşedinte al asociatiei (pentru motive de boală, deces, şa.), vicepreşedintele statutar numit în funcţie va îndeplini şi funcţia de preşedinte interimar, până la alegerea în funcţie a unui preşedinte dintre membrii existenţi ai Consiliului Director, de catre adunarea generală competentă;

(3) Adunarea generală va alege un nou membru în Consiliul Director într-o şedinţă extraordinară, în cazul decesului unuia din membrii organului executiv, al demisiei sau revocării acestuia din funcţie ;

Art 24 – (1; ) Mandatul Consiliu Director, este de şase ani.Funcţia de preşedinte este exercitată, prin rotaţie, pe o perioadă de doi ani de către fiecare membru din Consiliul Director. Alegerea preşedintelui se face în şedinţa Consiliului Director, urmând apoi să fie anunţată succesiunea în funcţia de preşedinte a celorlalţi membrii;

(2) Pentru actele de dispozitie efectuate de catre Preşedintele Consiliului Director sau de către orice altă persoană substituită lui, prin acordarea unui mandat expres, în conformitate cu dispozitiile art. 24 alin. (2) lit. b) gi d) din O.G. nr. 26/2000 şi cu prevederile prezentului statut, acte care depăşesc valoric, fiecare în parte, jumatăte din valoarea activului net patrimonial al asociaţiei la momentul efectuării lui, aşa cum este inregistrată această valoare în contabilitatea asociaţiei, se va obţine ratificarea (confirmarea) actului respectiv în proxima şedinţă a adunării generale;

(3) În cazul neconfirmării actului de dispozitie de către adunarea generală, în condi ţile stipulate mai sus, cel care a încheiat actul este raspunzător de prejudiciile patrimoniale cauzate asociaţiei prin acel act. Prejudiciul trebuie dovedit conform legii;

Art 25 – (1) Revocarea din functie a membrilor Consiliului Director (inclusiv a preşedintelui acestui consiliu) se poate face, pe durata exercitarii mandatului lor, de catre adunarea generală a membrilor asociaţiei, întrunită în şedinţă extraordinară, într-una din urmatoarele situaţii:

a)membrul revocat din funcţie a adus prejudicii materiale sau morale filialei, prin modul de exercitare a mandatului său în acest consiliu;

b)membrul revocat s-a angajat în activităţi contrare ordinii de drept, ordinii şi liniştii publice, legii moralei publice, cu ocazia exercitarii atribuţiilor specifice mandatului său în Consiliul Director;

c) membrul revocat a fost condamnat pentru savârşirea, cu intenţie, a unor infractiuni;

d) la cererea motivată a persoanei în cauză;

e) pentru orice alte situaţii în care legea, dispoziţiile prezentului statut şi ale actului constitutiv sau hotărâri statutare ale adunării generale stabilesc o incompatibilitate între functia de membru în Consiliul Director şi alte calităţi oficiale ale persoanei în cauză;

(2) În toate cazurile în care Adunarea generală a hotărât revocarea din funcţie a unui membru sau a întregului Consiliu Director, va dispune şi asupra persoanelor care vor fi alese în funcţie în locul celor revocaţi;

Art 26 – În exercitarea competenţelor sale legale statutare, Consiliul Director îndeplineşte urmatoarele atribuţii:

a) Prezintă adunării generale raportul de activitate pe perioada anterioară , executarea bugetului de venituri şi cheltuieli, bilanţul contabil, proiectul bugetului de venituri şi cheltuieli şi proiectul programelor asociaţiei;

b) Încheie acte juridice în numele şi pe seama asociaţiei şi poate mandata, pentru exercitarea acestor atribuţii pe preşedintele executiv al asociaţiei;

c) Întocmeşte proiectul propriului Regulament de organizare şi functionare şi îl supune aprobării adunarii generale;

d) Asigură pregatirea şi finalizarea lucrărilor de secretariat pentru desfăşurarea legală şi statutară a şedinţelor adunărilor generale ale membrilor asociaţi, desemnând în acest sens, dintre membrii asociaţiei, o persoană care să asigure funcţia de secretar al acestor şedinţe;

e) Exercită activitatea curentă a asociaţiei, adoptând deciziile necesare în acest sens, între şedinţele adunării generale;

f} Gestionează, administrează, patrimoniul asociaţiei, în limitele competenţelor legale, statutare şi în conformitate cu hotărârile adunării generale;

g) Aprobă dobandirea şi dispune încetarea calitatii de membru, în cazurile prevazute de art.10 din statut;

h) Face propuneri iar după deliberare, comunică către toţi membrii asociaţiei cuantumul cotizatiilor ce se percep de la membrii asociaţiei, aprobă primirea de subvenţii, sponsorizări şi donaţii;

i) Organizează şi ţine evidenta financiar-contabilă a asociaţiei, în conformitate cu legea contabilităţii, cu normele de aplicare a acesteia, cu instrucţiunile şi ordinele ministrului finanţelor în această materie şi colaborează cu comisia de cenzori a asociaţiei ăn aceasta privinţă;

j) Hotărăşte schimbarea adresei sediului social al asociaţiei şi duce la îndeplinire această hotărâre;

k) Îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute în statut, regulamentul propriu sau stabilite de adunarea generala;

Art. 27 – (1) Formele organizatorice şi de lucru ale Consiliului Director se numesc Sedinţe şi acestea sunt de doua feluri: ordinare şi extraordinare.

(2) Consiliul Director se întruneşte în şedinţe ordinare în fiecare lună;

(3) Sedinţele extraordinare sunt convocate de catre preşedintele Consiliului Director ori de câte ori este necesar;

(4) Sedinţele ordinare ale Consiliului Director se convoacă cu cel puţin 7 zile calendaristice înainte de data întrunirii, prin fax, maill, scrisoare recomandată cu confirmare de primire, ori prin adresa oficială cu luarea semnăturii de primire pe original. Convocatorul va cuprinde în scris proiectul ordinii de zi şi materialele anexate care urmează a se discuta;

(5) Consiliul Director se poate întruni în şedinţe extraordinare, atunci când există probleme urgente de competenţa acestui organ de conducere, dacă sunt prezenţi la şedinţă toţi membri componenţi, iar ordinea de zi este aprobată în unanimitate;

(6) Actele emise de către Consiliul Director în urma deliberărilor din şedinţele ordinare sau extraordinare poartă denumirea de decizii. Acestea se emit în scris, cu motivarea în fapt şi în drept a soluţiilor adoptate, şi poartă semnatura preşedintelui Consiliului Director, ştampila asociaţiei, număr de înregistrare la ieşire şi data, conform registrului intern de decizii;

(7) Deliberarile şi hotărârile Consiliului Director întrunit în şedinţe ordinare sau extraordinare se consemnează în scris, în procese-verbale de şedinşă, întocmite de catre secretarul asociaţiei, iar acestea se semnează, cu sau fară obiecţii, de către membrii Consiliului Director prezenţi la şedinţă;

(8) Consiliul Director adoptă valabil decizii, atât ân şedinţele ordinare, cat şi în cele extraordinare, în prezenţa a cel puţin 2/3 din membrii săi, statutar convocaţi, majoritatea simplă a voturilor celor prezenţi, fiecare membru avrind dreptul la un singur vot;

(9) În lipsa cvorumului necesar on în situaţiile de paritate de voturi, când din aceste motive nu se poate adopta statutar o decizie, preşedintele Consiliului Director poate adopta orice decizie în îndeplinirea atribuţiilor care se înscriu în mandatul Consiliului Director, urmând a supune spre confirmare acest tip de decizii urmatoarei adunări generale a membrilor asociaţi;

(10) Dispoziţiile art.21 din statut se aplică în mod corespunzător şi membrilor Consiliului Director. Deciziile consiliului Director, contrare legii, actului constitutiv sau statutului asociaţiei pot fi atacate în justiţie, în condiţiile prevazute la art. 21 din Statut;

Art. 28 – În afara regulilor generale detaliate prin clauzele de mai sus, Consiliul Director va elabora un ,,Regulament intern de organizare şi funcţionare”, în care se vor regăsi regulile speciale de desfaşurare a activităţii acestui organ de conducere şi care va fi supus aprobarii adunării generale;

Art.29 – Pentru activitatea desfaurată lunar, membrii Consiliul Director vor fi remuneraţi cu o sumă fixă sau un procent din veniturile lunare ale asociaţiei, stabilite ulterior prin hotararea Adunării Generale;

Sectiunea a IV a – Cenzorul/Comisia de cenzorii

Art.30 – (1) Cenzorul/Comisia de cenzori asigură şi exercită controlul financiar intern al asociaţiei in conformitate cu dispoziţiile legale in vigoare;

Atributiile principale ale cenzorului/comisiei de cenzori sunt acelea de control şi îndrumare cu privire la gestiunea financiar- contabilă a asociaţiei, la evidenţa şi gestionarea patrimoniului acesteia, la legalitatea operaţiunilor patrimoniale desfaşurate de asociaţie, urmărind ca acestea sa fie folosite pentru realizarea scopului principal şi a obiectivelor generale ale acesteia;

Capitolul V. PATRIMONIUL ASOCIAŢIEI

Art.31 – La constituire, activul patrimonial al asociaţiei este în valoare de 1400 lei.

Art.32 – Patrimonial iniţial al asociatiei a fost constituit din contributia membrilor fondatori.

Art.33 – (1) Veniturile asociaţiei se constituie din:

a)cotizaţia membrilor stabilită lunar de Consiliul Director precum şi alte taxe stabilite tot de Consiliul Director;

b) donatii, cu sau fără sarcină, contracte de mecenat şi legate, având ca obiect transmiterea dreptului de proprietate sau desmembrăminte ale acestui drept privind bunurile mobile sau imobile, sume de bani, creanţe şi titluri necorporale;

c) resurse obţinute de la bugetul de stat sau de la bugetele locale;

d) alte venituri prevazute şi obţinute în condiţiile legii;

(2) Alte categorii de resurse patrimoniale sunt reprezentate de obţinerea din partea autorităţilor publice locale, în funcţie de posibilităţile existente, a dreptului de folosinţă pentru spatii cu destinaţia de sediu pentru asociaţie, ori a dreptului de proprietate, concesionare sau folosinţă legat de atribuirea unor terenuri în scopul ridicării de construcţii necesare desfăşurării activităţii asociaţiei;

Capitolul VI . RASPUNDEREA DISCIPLINARA

Art.34 – (1) Membrii asociaţi prin efectul prezentului statut, precum şi membrii

Consiliului Director, răspund disciplinar pentru neîndeplinirea obligaţiilor asumate benevol în legătură cu îndeplinirea obligaţiilor statutare, ale regulamentelor interne, precum şi a hotărârilor Adunării Generale şi a deciziilor consiliului.

(2)Sancţiunile disciplinare care se aplică asociaţilor sunt următoarele:

a) avertismentul scris;

b) suspendarea din calitatea de membru pentru o perioadd de cel mult 90 de zile;

c) excluderea din asociaţie,

(3)Aplicarea sancţiunilor disciplinare prevîzute in acest statut se va dispune de către Consiliul Director şi nu vor înlatura raspunderea legală contravenţională, administrativă., civilă sau penală, dupa caz, a celui sancţionat, dacă fapta pentru care s-a dispus măsura disciplinară respective atrage şi acea formă de raspundere;

(4)Se aplică direct sancţiunea excluderii din asociaţie împotriva membrului care nu respectă dispoziţiile statutare de la art. 12 lit. d), g) şi h);

(5)Toate sancţiunile disciplinare prevăzute în acest statut se vor aplica, după o cercetare prealabilă şi motivată a cauzelor care impun sancţiuni disciplinare, efectuată de către Consiliul Director;

(7) Sancţiunile aplicabile membrilor Consiliului Director sunt:

a) mustrarea;

b) avertismentul scris;

c) suspendarea din funcţie pentru o perioadă de cel mult 90 de zile;

d) revocarea din funcţie;

e) excluderea din asociaţie.

(8) Constatarea abaterilor care impun o sancţiune disciplinară, se face după o cercetare prealabilă, de catre o comisie numita de Adunarea Generală, aceasta din urmă stabilind şi sancţiunea disciplinară care se impune.

(9)Revocarea din funcţie ca sanctiune disciplinară, intervine şi se aplică pentru încalcarea dispoziţiilor art.25 alin. (2) din cuprinsul prezentului statut;

(10)Abaterile desciplinare care atrag sancţiuni discipleinare vor fi prevăzute prin Regulamentul intern de organizare şi functionare a Consiliului director.

Capitolul VII. MODIFICAREA ACTULUI CONSTITUTIV ŞI A STATUTULUI ASOCIATIEI

Art.35 – (1) Modificarea actului constitutiv şi/sau a statutului asociaţiei se hotărăşte de Adunarea Generală statutar întrunită, în prezenţa a 2/3 din numarul total al membrilor săi şi cu votul majorităţii simple a membrilor prezenti, procesul verbal al adunarii fiind înscris în registrul asociaţiilor şi fundaţiilor aflat la grefa judecatoriei în a carei circumscripţie teritorială îşi are sediul aociaţia la acel moment.

(2) Cererea de înscriere a modificării va fi însoţită de procesul-verbal al Adunarii generale, în original iar în cazul modificarii adresei sediului social, va fi insoţită de procesul verbal al şedinţei extraordinare a Consiliului director al asociaţiei, în original.

(3) Pentru indeplinirea formalităţilor de înscriere a procesului-verbal al şedinţei adunarii generale sau a procesului-verbal al şedinţei Consiliului director, indiferent de forma forma lor de organizare în şedinţe ordinare sau extraordinare, în cuprinsul acestora va fi desemnată persoana care va îndeplini aceste formalităţi.

Capitolul VIII. DIZOLVAREA ŞI LICHIDAREA ASOCIATIEI

Art.36 – Asociatia constituita prin prezentul statut şi prin actul constitutiv se poate dizolva pentru motivele prevazute de lege şi de statut, şi anume:

a) de drept;

b) prin hotarare judecatoreasca definitivă, pronunţată de instanţa competentă;

c) prin hotararea Adunarii generale.

Art.37 – (1) Asociaţia se dizolvă de drept prin implinirea uneia din urmatoarele situaţii:

a) realizarea sau, dupe caz imposibilitatea realizarii scopului pentru care a fost constituită;

b) imposibilitatea constituirii Adunării Generale sau a Consiliului Director al asociaţiei, în conformitate cu statutul acesteia, ulterior înregistrarii acesteia la grefa judecatoriei din circumscripţia sediului social, dacă această situatie durează mai mult de un an de la data la care, potrivit statutului, adunarea generală, sau, după caz, Consiliul director trebuia constituit;

c) reducerea numarului de membri sub limita fixată de lege, dacă acesta nu a fast complinit timp de 3 luni de la data survenirii acestei situaţii.

(2) constatarea dizolvării pentru cauzele legale de mai sus se realizează prin hotărare judecatorească definitivă, fiind de competenţa în prima instantă a judecatoriei în a carei circumscripţie se află sediul social şi se face la cererea oricarei persoane interesate.

Art.38 – (1) Asociaţia se dizolvă prin hotarare judecatorească, la cererea oricarei persoane interesate, pentru urmatoarele motive;

a) când scopul sau activitatea asociaţiei a devenit ilicită sau contrară ordinii publice;

b) când realizarea scopului este urmarit prin mijloace ilicite sau contrare ordinii publice;

c) când asociaţia urmăreşte un alt scop decât cel pentru care a fost constituită;

d) când asociaţia a devenit insolvabilă;

e) când scopul sau obiectivele propuse de asociaţie în vederea desfăşurării activităţii acesteia necesită, potrivit legii, autorizaţii administrative prealabile, iar activitatea se desfăşuoară înainte de obţinerea acestor autorizaţii.

(2) Competenţa materială şi teritorială pentru pronunţarea hotărârii de dizolvare pentru motivele de mai sus aparţine judecătoriei în circumscripţia careia asociaţia îşi are sediul.

Art. 39 – Asociaţia se poate dizolva şi prin hotărarea Adunarii generale, în termen de 15 zile de la data sedinţei de dizolvare, procesul-verbal, în formă autentică, se depune la judecatoria in a cărei circumscripăie teritoriala îşiîare sediul pentru a fi inscris în Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor.

Art.40 – (1) În cazul dizolvării bunurile rămase nu se pot transmite către persoane fizice. Aceste bunuri vor fi transmise catre persoane juridice de drept privat sau public, cu scop identic sau asemănator, conform art.60 din O.G. nr.26/2000.

Art.41 – (1) În caz de lichidare a asociaţiei, pentru motivele prevăzute la art.35 şi art.36 din prezentul statut, lichidatorii vor fi numiţi prin insăşi hotararea judecatorească;

(2) În caz de lichidare pentru motivul prevazut la art.37, lichidatorii vor fi numiţi de către Adunarea Generală, sub sancţiunea lipsirii de efecte juridice a hotărârii de lichidare. În toate cazurile, mandatul Consiliului Director înceteaza odată cu numirea lichidatorilor.

(3) Dispoziţile prezentului capitol se completează cu prevederile O.G. nr. 37/2003 pentru modificarea §i completarea O.G. nr. 26/2000, precum şi cu prevederile legislatiei speciale în vigoare, în momentul dizolvării şi lichidarii.

Capitolul IX. DISPOZIŢII FINALE

Art.42 – Litigiile asociaţiei cu terţii, persoane fizice sau juridice, sunt de competenţa materială şi teritorială a instanţelor judecatoreşti de la sediul asociaţiei, iar dreptul aplicabil este legea romană.

Art.43 – Orice modificare a prevederilor actului constitutiv şi statutului asociaţiei se va face cu respectarea cerinţelor de fond, formă şi publicitate ale legislaţiei privitoare la persoanele juridice de drept privat fără scop patrimonial.

Prezentul statust a fost redactat în 8 exemplare, din care 7 exemplare se înmânează Asociatiei, spre cele legale.

/vc_column_text]